Privacy

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: OB&V Holding B.V. met de werkmaatschappijen btb I B.V., oculus B.V. en visiplan B.V. , allen gevestigd aan de Rotterdamseweg 402 G te Delft (2629 HH) en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 16 mei 2018, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 16 mei 2018’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar beste vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in Nederland geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 16 mei 2018.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen persoonsgegevens (bv. naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, functie, etc.) van betrokkenen (bv: klanten, klantcontactpersonen, etc.) verwerken op basis van verlangde rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor gewenste doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, klantenbeheer, om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. onze ondernemingen, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.)

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

De persoonsgegevens van de betrokkene worden in geen geval doorgegeven aan derden, noch voor informatieve, noch voor commerciële doeleinden.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren. Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacy statement en deze cookieverklaring. Voor meer informatie over de cookies kunt u de cookieverklaring raadplegen die ook terug te vinden is op de disclaimerpagina van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u, op eenvoudig verzoek, over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:

Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte bewaartermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevensverwijdering: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schriftelijk contact met ons opnemen via het e-mailadres info@oculus.nl hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de vraag, opmerking of klacht. Wij nemen binnen 5 werkdagen na uw verzoek contact met u op.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren u om onze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd 18-6-2018.